Termeni și Condiții

Data: 12.04.2021
Ofertă publică 

Această ofertă publică reprezintă oferta furnizorului de servicii „Neli Covas – Stil” SRL
Cod fiscal: 1010600029193
Sediul: MD-3715, Republica Moldova, nl. Straseni, Cojusna, str. Valea Luncii, 28

Banca: B.C. „Victoriabank” S.A. suc. nr. 20 Chișinău
Codul băncii: VICBMD2X463
IBAN: MD91VI000002224720257
MD43VI000000002224720257EUR MD43VI000000002224720257RUB
RUB
 Administrator: Covas Neli  

INTRODUCERE 

Orice informații prezentate pe site-ul http://nelicovash.com/ și platforma  educațională https://nextlevel-pmu.nelicovash.com , sunt proprietate exclusivă a  „Neli Covas – Stil” SRL (denumită în continuare – Prestator) și sunt destinate  beneficiarilor/clienților Prestatorului (denumiți în continuare – Beneficiar). 

Prezenta secțiune de “Termeni și condiții de utilizare”, reglementează modul de  utilizare și aplicare la cursurile on-line (denumite în continuare – Servicii),  furnizate de către Prestator și facilitate prin intermediul platformei educaționale – https://neli-covash-permanent-make-up.getcourse.ru/ . 

Contractul de prestare a serviciilor școlii online 

TERMENI LEGALI 

Prin contractarea Serviciilor și/sau înscrierea la cursurile on-line  furnizate de Prestator, acceptați în mod expres și sunteți de acord să  respectați următorii termeni și condiții de utilizare (în continuare — Termeni  și condiții). 

Termenii și condițiile, împreună cu orice formulare necesare pentru  aplicare la Servicii, reprezintă acordul/contractul dintre Prestator și Beneficiar 

în temeiul căruia dobândiți dreptul de utilizare temporară a unui cont aferent  Serviciilor deschis pe Platformă (cabinet personal). Dreptul de utilizare  temporară a contului aferent Serviciilor este facilitat/asigurat după achitarea  contravalorii Serviciului corespunzător. Pentru aceste motive, solicităm să  citiți/studiați cu atenție Termenii și condițiile prezentate pe site și în cazul în  care aveți careva întrebări nu ezitați să ne contactați. În cazul în care Nu  sunteți de acord cu Termenii și condițiile, vă exprimați refuzul de a încheia  contractul cu Prestatorul și în consecință nu veți putea achiziționa și/sau  beneficia de Serviciile Prestatorului.Prestatorul își rezervă dreptul să  actualizeze și modifice Termenii și condițiile, fără notificare prealabilă. 

Utilizarea continuă a Serviciului, după orice astfel de modificări, va  constitui acordul Beneficiarului pentru astfel de modificări. Încălcarea  prevederilor Termenilor și condițiilor va duce la încetarea furnizării Serviciilor  și, respectiv, închiderea contului (cabinetului personal) Beneficiarului de pe  Platformă. 

DESCRIEREA SERVICIILOR ȘI UTILIZAREA ACESTORA 

Prestatorul facilitează accesul Beneficiarului la cursuri on-line interactive  materializate sub forma unor videoclipuri și/sau a unor cursuri interactive.  Serviciile sunt realizate și furnizate la un nivel ridicat de profesionalism,  conținutul acestora fiind creat de profesioniști în domeniu. Cu toate acestea,  pentru evitarea oricăror interpretări sau dubii, Prestatorul nu poate fi în nici o  situație considerat responsabil pentru rezultatele obținute sau pe care le-ați  putea obține ca urmare a achiziționării Serviciilor. 

În vederea achiziționării Serviciilor și accesării Platformei, urmează să  întreprindeți câțiva pași: 

 1. a) faceți cunoștință cu informațiile prezentate pe site-ul http://nelicovash.com/
 2. b) faceți cunoștință cu pachetele de Servicii și alegeți Serviciul pe care doriți să-l achiziționați; 
 3. c) acceptați Termenii și condițiile din prezenta secțiune;
 4. d) completați Formularul necesar pentru plasarea comenzii dumneavoastră (în continuare — Formular); 
 5. e) urmați instrucțiunile expediate la adresa de e-mail indicată de dumneavoastră la etapa completării Formularului; 
 6. f) alegeți una din modalitățile de plată a Serviciului indicate pe site-ul http://nelicovash.com/ (numerar, card bancar, transfer bancar); 
 7. g) după achitare, la adresa de e-mail indicată de dumneavoastră la etapa completării Formularului, primiți confirmarea achiziționării Serviciului și datele de acces (login și parolă) în cabinetul personal de pe Platformă. Accesul va fi  oferit în 48 de ore după achitare. 

Serviciile sunt accesibile oricărei persoane care a împlinit vârsta de 18  ani și care a achitat contravaloarea lor. Dumneavoastră, în calitate de  Beneficiar, sunteți singurul responsabil de corectitudinea și acuratețea datelor  furnizate la completarea Formularului, de faptul că aveți 18 ani împliniți și că  aveți competențele/capacitățile necesare pentru încheierea contractului cu  Prestatorul, având capacitate deplină de exercițiu, precum și de faptul că ați înțeles pe deplin drepturile și obligațiile dumneavoastră în relația cu Prestatorul. Astfel, Prestatorul nu va putea fi în nicio situație obligat să răspundă în legătură cu aspectele menționate anterior. 

La momentul completării Formularului (plasarea comenzii), în calitate  de potențial Beneficiar, aveți obligația de a furniza date și informații complete,  exacte, actuale și reale despre dumneavoastră, cum ar fi, dar fără a se limita  la: nume și prenume, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa, precum  și orice informații care sunt solicitate și/sau utile pentru contractare. 

De asemenea, site-ul colectează și prelucrează, date anonimizate  despre vizitatori (inclusiv cookie-uri) utilizând servicii de statistici pe internet  (Yandex Metrica și Google Analytics și altele). 

Pe toată durata de utilizare a Serviciului, Beneficiarul este singurul  responsabil pentru activitățile derulate în cabinetul personal sau în legătură  cu acesta. Fiecare Serviciu este acordat intuitu personae, fiecare cont de 

utilizator fiind unic și prin urmare, un Beneficiar nu poate cesiona drepturile și  obligațiile contractuale asumate, în tot sau în parte, niciunei alte terțe  persoane fizice sau juridice. 

Beneficiarul își asumă obligația de a nu divulga datele de acces (login ul și parola) la cabinetul său personal de pe Platformă, precum și obligația de  a păstra aceste date în condiții de securitate, asigurând stricta lor  confidențialitate astfel încât acestea să nu poată fi aflate de către terțe  persoane. De asemenea, Beneficiarul are obligația de a înștiința imediat  Prestatorul despre orice caz de utilizare neautorizată a datelor sale de acces  la cabinetul personal de pe Platformă, ori despre orice situație în care este  posibil acest lucru datorită faptului că aceste date au ajuns în orice mod la  dispoziția unor terțe persoane. 

Nerespectarea acestor obligații atrage răspunderea Beneficiarului  pentru orice prejudiciu cauzat Prestatorului. 

NOTĂ: Dreptul de acces al Beneficiarului la cabinetul său personal de pe  Platformă (după achitarea Serviciilor), nu presupune și accesul instant al  Beneficiarului la toate materialele cursului on-line pentru care s-a efectuat  plata. Conținutul cursurilor on-line este divizat în sub-structuri (în continuare  — Lecții), iar accesul la fiecare Lecție în parte este asigurat Beneficiarului  conform graficului indicat pe site-ul https://neli-covash-permanent-make 

up.getcourse.ru/ la momentul procurării Serviciului corespunzător. 

Mai mult, pentru unele lecții este prevăzută și îndeplinirea de către Beneficiar  a unor teme pentru acasă, pentru a avea capacitatea de a finaliza cursul. 

DATELE CU CARACTER PERSONAL ȘI POLITICA DE SECURITATE 

Serviciile Prestatorului pot fi utilizate numai prin completarea  Formularului și crearea unui cont de utilizator personal (cabinet personal) pe  Platformă, care presupune furnizarea unor informații personale referitoare la  nume și prenume, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa, datele de  identificare ale persoanei juridice (după caz), precum și orice informații care  sunt solicitate și/sau utile pentru contractare.

Sub incidența Termenilor și condițiilor, în calitate de Beneficiar sau  potențial Beneficiar, sunteți de acord să furnizați aceste informații. În cazul  furnizării unor informații false sau care nu sunt de actualitate,  responsabilitatea aparține exclusiv Beneficiarului sau potențialului Beneficiar. 

Prin completarea Formularului și achitarea Serviciilor sunteți de acord  cu prelucrarea datelor cu caracter personal în condițiile legislației aplicabile.  Prestatorul nu comercializează adrese de e-mail sau alte date furnizate de  către Beneficiar și nu comunică terțelor persoane adrese, numere de telefon  sau orice alte date cu caracter personal. 

Beneficiarul este responsabil pentru menținerea securității datelor de  acces (login și parolă) la cabinetul personal de pe Platformă. Prestatorul nu  poate și nu va fi răspunzător pentru orice eventuale prejudicii din cauza  nerespectării acestei obligații de securitate. 

Nu puteți utiliza Serviciile Prestatorului în scopuri ilegale sau  neautorizate. Prin utilizarea Serviciilor, nu este permisă încălcarea legislației  în vigoare de orice natură, inclusiv, dar fără a se limita la prevederile  normative privind drepturile de autor. 

DREPTURI DE AUTOR ȘI PROPRIETATE ASUPRA CONȚINUTULUI 

Întregul conținut al site-ului http://nelicovash.com/ și al platformei  educaționale https://neli-covash-permanent-make-up.getcourse.ru/ ,  incluzând, dar fără a se limita la: logo-ul, texte, soft, sunete, documente de  prezentare, fișiere video/audio, teste, articole, grafică, instrumente, orice  fișiere, însemne, date, bază de date, traduceri și/sau orice parte a conținutului  cursurilor on-line etc., nu poate fi modificat, copiat, distribuit, tipărit sau  comercializat fără acordul scris al Prestatorului, acestea fiind proprietatea  Prestatorului și protejate prin lege (drepturi de autor). 

Beneficiarul are dreptul să utilizeze Serviciile cu respectarea drepturilor  de autor asupra acestora. Utilizarea Serviciilor se realizează de către  Beneficiar doar cu respectarea legilor aplicabile și a Termenilor și condițiilor.

Astfel, pentru evitarea oricărui dubiu, Beneficiarul declară ferm, în deplină  cunoștință de cauză că NU va: 

(a) publica, reproduce, reformula, multiplica, distribui, sau întreprinde alte  acțiuni similare direct sau prin intermediul unei terțe părți, conținutul sau părți  din conținutul Serviciilor, precum și a oricărei informații de pe site-ul  http://nelicovash.com/ și al platformei educaționale https://neli-covash 

permanent-make-up.getcourse.ru/

(b) utiliza Serviciile, precum și oricare informație de pe site-ul  http://nelicovash.com/ și de pe platforma educațională https://neli-covash permanent-make-up.getcourse.ru/ în alte scopuri decât pentru instruirea sa  personală; 

© permite altei persoane utilizarea conținutului Serviciilor prin accesarea  cabinetului personal de pe Platformă sau acordarea direct ori indirect a  accesului la acestea; 

(d) dezactiva măsurile de securitate ce protejează conținutul Serviciilor,  precum și conținutul de pe site-ul http://nelicovash.com/ și de pe platforma  educațională https://neli-covash-permanent-make-up.getcourse.ru/

(e) șterge, elimina ori ascunde însemnele privind dreptul de proprietate  intelectuală și industrială ale Prestatorului din orice secțiune a site-ului  http://nelicovash.com/ și a platformei educaționale https://neli-covash permanent-make-up.getcourse.ru/ 

Prin urmare, Beneficiarul NU poate folosi, înstrăina, sustrage, copia,  replica, sau întreprinde alte asemenea acțiuni cu privire la conținutul  Serviciilor, conținutul site-ului http://nelicovash.com/ și a platformei  educaționale https://neli-covash-permanent-make-up.getcourse.ru/ , sub  sancțiunea (în mod cumulativ) 

(a) a plății de daune interese Prestatorului pentru orice prejudiciu cauzat  acesteia,

(b) pierderea dreptului de accesare a Platformei și de finalizare a cursului on line achitat de Beneficiar, fără nici o despăgubire sau rambursare din partea  Prestatorului. 

În egală măsură, Beneficiarul va informa de îndată Prestatorul dacă are  informații despre încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale  Prestatorului asupra conținutului Serviciilor, conținutului site-ului  http://nelicovash.com/ și a platformei educaționale https://neli-covash 

permanent-make-up.getcourse.ru/ , și va furniza Prestatorului toate datele și  informațiile pe care le deține în acest scop. 

PLATA SERVICIILOR 

Serviciile comandate de către Beneficiar prin completarea Formularului  sunt furnizate contra cost, prețul acestora fiind afișat vizibil pe site-ul  http://nelicovash.com/ , pentru fiecare Serviciu în parte. 

Prețul Serviciilor este ferm și nu poate fi negociat cu Prestatorul, datele cînd urmează să înceapă cursurile indicate pe website, sunt ferme și nu pot fi negociate cu Prestatorul, Beneficiarul acceptând în mod irevocabil prețul acestora și datele cînd încep cursurile anunțate pe website, odată ce a comandat Serviciile. Ulterior achitării comenzii, Beneficiarul va primi la adresa de e-mail indicată de acesta confirmarea de recepționare a comenzii, nota de plată și instrucțiunile privind modalitățile de plată a Serviciului corespunzător. 

Beneficiarul poate plăti Serviciile prin metodele de plată afișate pe site-ul http://nelicovash.com/ , respectiv în numerar la adresa sediului  Prestatorului, prin utilizarea unui card bancar (debit/credit) valabil, prin  transfer bancar, etc. După achitare, la adresa de email indicată de către Beneficiar, se recepționează confirmarea achiziționării Serviciului. Datele de acces (login și parolă) a cabinetului personal către Platformă pe care urmeză ca Beneficiarul să studieze lecțiile cursului, vor fi trimise cu o zi înăinte de a începe cursul conform termenilor stabiliți pe website și nu pot fi negociate:

 • Powder Eyebrows Expert – 01 decembrie 2021
 • Aquarelle Lips Expert – 01 Februarie 2022
 • Classic & Powder Eyeliner, Lash Effect Expert – 01 Martie 2022

Odată cu plata efectuată și accesul la Platformă acordat, vânzarea se consideră încheiată, prețul Serviciului nemaiputând fi restituit (cu excepțiile indicate în prezenta secțiune “Termeni și condiții de utilizare”), având în  vedere tipul și natura Serviciilor.

Prețul Serviciilor furnizate de către Prestator poate fi modificat în orice moment, unilateral, cu excepția cazului în care Serviciul a fost deja achiziționat la prețul precedent modificării acestuia. 

RENUNȚAREA LA SERVICII 

Beneficiarul are dreptul de a solicita restituirea contravalorii Serviciilor comandate și achitate, iar Furnizorul se obligă să restituie sumele încasate numai în situația în care nu a început executarea și livrarea Serviciilor contractate (prin activarea cabinetului personal al Beneficiarului pe Platformă). În cazul în care Beneficiarul a facilitat parțial de Serviciile prestate, Furnizorul este în drept:
să nu ramburseze banii în cazul procurării unuia dintre Serviciile, cum ar fi:
 • Powder Eyebrows Expert
 • Aquarelle Lips Expert
 • sau Classic & Powder Eyeliner, Lash Effect.
să ramburseze parțial, în cazul achiziționării oricăruia dintre Serviciile de mai jos:
 • Powder Brows & Aquarelle Lips Expert
 • Aquarelle Lips & Classic & Powder Eyeliner, Lash Effect Expert
 • Powder Brows & Classic & Powder Eyeliner, Lash Effect Expert
 • Powder Brows & Aquarelle Lips & Classic & Powder Eyeliner, Lash Effect Expert.
Rambursarea se efectuează conform exemplului de mai jos:
Beneficiarul a achizitionat Serviciul Powder Brows & Aquarelle Lips Expert la preț de 594€ și a facilitat (vizualizat) doar de Powder Eyebrows Expert prețul căruia aparte constituie 520€.
Suma ramburată Beneficiarului este:
594 – 520 = 74€
În cazul achiziționării Serviciului Powder Brows & Aquarelle Lips & Classic & Powder Eyeliner, Lash Effect Expert la preț de 830€ și facilitării unuia din cursuri (de ex. Powder Brows Exper), urmează să se efectueze recalcul, din suma achitată. Se minusează prețul deplin a cursului Powder Brows Expert și se face retur a diferenței:
830€ – 520€ = 310€ urmează să se restituie.
În cazul în care Beneficiarul a vizualizat 2 cursuri din cele 3 achiziționate, rambursarea banilor nu este posibilă.
Această formulă este valabilă pentru oricare din variații de achiziționare a cursurilor 2 în 1, 3 în1 , la solicitarea returului banilor.
Restituirea este posibilă doar atunci când este solicitată în perioada de acces la cursul/rile achiziționat/te.
Dacă perioada de acces la cursul/rile achiziționat/te este expirată, restituirea plății nu este posibilă.
Pentru a primi restituirea serviciilor comandate Beneficiarulul va îndrepta o cerere pe email nextlevel.pmu@nelicovash.com și va primi restituirea în timp de 14 zile lucrătoare.
Serviciile furnizate reprezintă servicii de certificare în urma unor procese de evaluare a cunoștințelor. Rezultatele evaluărilor nu pot fi contestate. La finalizarea cursurilor online, Prestatorul va elibera fiecărui Beneficiar un  certificat corespunzător.

DURATA DREPTULUI DE UTILIZARE A SERVICIILOR 

De la momentul achitării plății Serviciului și primirii accesului la cabinetul  personal, Beneficiarul are dreptul de acces la toate materialele cursului on line corespunzător pachetului de Servicii selectat. 

Perioada dreptului de acces, precum și gama de servicii la care va avea  acces Beneficiarul, este indicată în descrierea fiecărui Serviciu în parte pe site ul http://nelicovash.com/

GARANȚIA SERVICIILOR 

Serviciile furnizate de Prestator au fost dezvoltate și sunt furnizate cu  un grad ridicat de profesionalism. Cu toate acestea, Prestatorul nu își asumă,  și nici o clauză din prezenta secțiune de “Termeni și condiții de utilizare”, nu 

reprezintă și nici nu pot fi interpretate ca reprezentând garanții pentru  Beneficiar, în sensul că acesta asimilează, înțelege, îi este sau nu util Serviciul.  De asemenea, Beneficiarul este singurul responsabil cu privire la capacitatea,  posibilitățile și modul de utilizare de către acesta sau disponibilitatea de a  accesa și folosi Serviciile, fără ca Prestatorul să răspundă pentru probleme de  software și/sau hardware, inabilitatea Beneficiarului de a accesa cabinetul  personal sau pentru orice tip de incompatibilitate, dacă acestea nu sunt  datorate culpei Prestatorului. 

DISPOZIȚII FINALE 

Acceptarea condițiilor din prezenta secțiune echivalează cu semnarea  unui contract de prestare a Serviciilor, încheiat între Beneficiar și Prestator. 

Prestatorul, în scopul informării dumneavoastră, precum și pentru a vă  oferi un eventual suport și/sau servicii similare, vă poate transmite la adresa  de e-mail indicată în Formular notificări, adrese, informații promoționale, după  cum consideră oportun Prestatorul. 

În măsura în care întâmpinați orice nereguli cu privire la accesul și/sau  funcționarea Platformei, aveți dreptul de a reclama acest lucru Prestatorului.  În acest scop puteți folosi orice date de contact ale Prestatorului indicate pe  site-ul http://nelicovash.com/ .

LIVRARE PRODUSE

Opțiunile de expediere pot varia în funcție de adresa de livrare, ora la care ați efectuat cumpărătura și disponibilitatea articolelor.

Termenul de livrare în Moldova este de 1-2 zile, 2-3 zile pentru România și 10-21 de zile lucrătoare la nivel internațional.

În momentul procesării cumpărăturii dumneavoastră, vom afișa metodele de expediere disponibile, costul și data predării comenzii dumneavoastră.

Posibile opțiuni de livrare:

 • Ridicare de la salonul NELI COVASH PERMANENT MAKE UP – GRATUITĂ;
 • Pentru toate comenzile de peste 1,000 € – livrare națională și internațională GRATUITĂ.

1. Livrare națională (Republica Moldova) – 50 MDL

2. Livrare internațională (vezi Tabelul Zonelor de Export 2021)

ȚARA ZONA ȚARA ZONA ȚARA ZONA
Afghanistan K Cyprus E Mozambique I
Albania K Czech Republic J Myanmar D
Algeria I Denmark K Namibia I
American Samoa I Djibouti I Nepal E
Andorra J Dominica H Netherlands J
Angola I Dominican Republic H New Caledonia I
Anguilla H Ecuador G New Zealand F
Antigua H Egypt E Nicaragua G
Argentina G El Salvador G Niger I
Armenia K Equatorial Guinea I Nigeria I
Aruba H Eritrea I NL.Antilles H
Australia F Estonia K Norway K
Austria J Ethiopia I Oman E
Azerbaijan K Fiji I Pakistan E
Bahamas H Finland K Palau I
Bahrain E France J Palestine Authority E
Bangladesh E French Guiana G Panama G
Barbados H French Polynesia I Papua – New Guinea I
Belarus K Gabon I Paraguay G
Belgium J Gambia I Peru G
Belize G Georgia K Philippines D
Benin I Germany J Poland K
Bermuda H Ghana I Portugal K
Bhutan E Gibraltar K Qatar E
Bolivia G Greece K Reunion Island I
Bonaire H Grenada H Romania L
Bosnia-Herzegovina K Guadeloupe H Russia L
Botswana I Guam I Rwanda I
Brazil G Guatemala G Saipan I
Brunei D Guinea I Saudi Arabia E
Bulgaria J Guinea Bissau I Senegal I
Burkina Faso I Guyana G Serbia K
Burundi I Haiti H Seychelles I
Cambodia D Honduras G Sierra Leone I
Cameroon I Hong Kong C Singapore C
Canada B Hungary J Slovak Republic J
Cape Verde I Iceland K Slovenia J
Cayman Islands H India E Somalia I
Cent.Afr.Rep I Indonesia D South Africa I
Chad I Iraq E Spain J
Chile G Ireland J Sri Lanka E
China D Israel E St. Kitts & Nevis H
Colombia G Italy J St. Maarten (NL) H
Congo I Ivory Coast I St. Martin (FR) H
Cook Islands I Jamaica H St. Lucia H
Costa Rica G Japan C St. Vincent H
Croatia K Jordan E Sudan I
Curacao H Kazakhstan K Suriname G
Kenya I Swaziland I
Korea, South D Sweden K
Kuwait E Switzerland J
Kyrgyzstan K Syria E
Latvia K Taiwan C
Lebanon E Tanzania I
Lesotho I Thailand C
Libya I Togo I
Liechtenstein J Trinidad & Tobago H
Lithuania K Tunisia I
Luxembourg J Turkey K
Macau C Turkmenistan K
Macedonia K Turks & Caicos Islands H
Madagascar I Uganda I
Malawi I Ukraine L
Malaysia D United Arab Emirates E
Maldives E United Kingdom J
Mali I United States of America A
Malta E Uruguay G
Marshall Islands I Uzbekistan K
Martinique H Vanuatu I
Mauritania I Vatican City J
Mauritius I Venezuela G
Mexico B Vietnam D
Micronesia I Virgin Islands (GB) H
Monaco J Virgin Islands (USA) H
Mongolia I Wallis & Futuna I
Montenegro K Yemen E
Montserrat H Zambia I
Morocco I Zimbabwe I
GREUTATE (KG) Zona J Zona K Zona L
0,25 35,36 € 35,36 € 26,64 €
0,5 35,36 € 35,36 € 26,64 €
1 41,46 € 39,00 € 29,15 €

* Livrare gratuită la comenzi de peste 1,000 €

Taxa suplimentară de 18 euro se poate aplica în dependență de adresa de livrare in zonele ODA (out of delivery area).

Tarifele sunt indicate în EURO, achitarea se efectuează în valută națională (Lei) conform cursului Băncii Naționale a Moldovei din ziua expedierii.

Tarifele și serviciile de transport oferite pot fi modificate sau suspendate în orice moment, cu sau fără vreo notificare prealabilă.

Metode de livrare și costuriRețineți că persoana care vine să ridice comanda trebuie doar să prezinte bonul electronic, dacă persoana în cauză este cumpărătorul. Dacă vine o altă persoană în locul dvs., aceasta va trebui să prezinte și un document de identitate.

Termenele de livrare și taxele depind de tipul de livrare. Poți alege între livrarea la domiciliu sau ridicarea la salon.

Starea comenzii
Veți primi prin e-mail actualizări referitoare la stadiul în care se află comanda dumneavoastră.

De asemenea, puteți accesa aceste informații în secțiunea „Contul meu”. Dacă nu sunteți înregistrat, faceți clic pe linkul „Informații comandă” din e-mailul de confirmare pentru a urmări comanda.

Comenzi livrate parțial
Este posibil să expediem comanda dumneavoastră din centre logistice diferite. Dacă se întâmplă acest lucru, vă vom anunța prin e-mail, pentru a vă informa ce articole veți primi la fiecare livrare.

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. POT SĂ SCHIMB PRODUSELE?
Nu, doar se pot returna.

2. CE ESTE BONUL ELECTRONIC?
Este un sistem electronic de facturare, care elimină bonul de cumpărături. De acum înainte, toate cumpărăturile efectuate prin intermediul paginii web sau aplicaţiei vor include acest nou sistem, cu excepţia comenzilor cu opţiunea Bon cadou şi contra ramburs, care vor continua să primească un bon tipărit.

3. UNDE POT VEDEA BONUL MEU DE CUMPĂRĂTURI?
Vei primi fiecare bon ataşat la e-mailurile trimise de la NELICOVASH.COM, referitoare la comanda ta. În plus, acestea vor fi salvate automat în secţiunea „Comenzile mele” din contul tău personal.

4. CE METODE DE PLATĂ POT FOLOSI PENTRU A CUMPĂRA?
Poți plăti cu următoarele carduri: Visa, MasterCard și numerar (în cazul în care vei ridica comanda la salon)
Nu acceptăm cecuri sau comenzi telefonice.

5. UNDE POT PRIMI PRODUSELE COMANDATE?
Poți să le primești la orice adresă la care dorești(domiciliu, serviciu… dar nu la o căsuță poștală) sau le poți ridica de la salon.

5. DUPĂ C T TIMP PRIMESC PRODUSELE?
Livrare în salon:

6. CUM DECURGE PROCESUL DE LIVRARE LA DOMICILIU?
Dacă ai ales livrarea la domiciliu, îți vom trimite un e-mail de confirmare a expedierii (când produsele sunt expediate din depozitul nostru), altul cu un număr de urmărire (cu un link către website-ul agenției de transport) și, în cele din urmă.

7. CUM DECURGE PROCESUL DE RIDICARE DE LA SALON?
Dacă ai ales ridicarea de la salon, te vom anunța când ajunge pachetul la salon prin intermediul unui SMS (ai la dispoziție 10 zile pentru a-l ridica).

8. CÂND VOI PRIMI SUMA CORESPUNZĂTOARE RETURNĂRII?
După aprobarea returnării (articolele trebuie să fie în stare perfectă și să aibă etichetele interioare), vei primi un e-mail de confirmare, în care se va indica că suma va fi transferată în contul tău în câteva zile.

Reține că durata efectuării transferului depinde întotdeauna de entitatea ta bancară.

9. PRODUSE LIPSĂ ÎN COMANDĂ
Dacă nu ai primittoate articolele din comandă, verifică-ți e-mailul pentru a vedea dacă ți-am trimis un e-mail prin care te anunțam că unul dintre produsele comandate de tine nu este disponibil. În acest caz, îți vom rambursa suma corespunzătoare pentru acest articol și costul transportului articolului prin aceeași metodă de plată utilizată pentru comandă.
Dacă nu ai primit niciun mesaj prin e-mail, ia legătura cu cu noi și-ți vom răspunde în cel mai scurt timp posibil.

ScrieSună